دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ 24 January 2022
سهامداران
طبق آخرین تغییرات، سهامداران شرکت به شرح ذیل است:
1. 98% شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
2. 2% کارکنان شرکت تجهیزات ایمنی راه ها