حفاری جهت نصب پایه های روشنایی در قطعه دوم آزاد راه شرق سپاهان

5 مرداد 1400 ساعت 11:47


اقدامات و فعالیت های فشرده در راستای تسریع در بهره برداری از 9 کیلومتر باقی مانده پروژه آزاد راه شرق سپاهان توسط تیم اجرایی شرکت تجهیزات ایمنی راهها طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ادامه دارد که نصب پایه های روشنایی بخشی از اقدامات صورت گرفته می باشد.


کد مطلب: 404

آدرس مطلب: https://www.rsem.ir/fa/doc/news/404/حفاری-جهت-نصب-پایه-های-روشنایی-قطعه-دوم-آزاد-راه-شرق-سپاهان

شرکت تجهیزات ایمنی راه ها
  https://www.rsem.ir